2017-01-11

Zadania PSSE w Częstochowie

ODDZIAŁ NADZORU SANITARNEGO

 

Sekcja Epidemiologii realizuje zadania poprzez:

 • koordynację działań związanych z zapobieganiem i zwalczaniem chorób zakaźnych, zakażeń i zatruć pokarmowych u ludzi, zakażeń zakładowych oraz ustalanie priorytetów działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej w mieście Częstochowa i powiecie częstochowskim w zakresie profilaktyki chorób zakaźnych i zakażeń,
 • klasyfikację i rejestrację zgłoszonych chorób zakaźnych,
 • prowadzenie nadzoru nad zgłaszalnością chorób zakaźnych przez lekarzy oraz dodatnich wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych przez kierowników laboratoriów,
 • prowadzenie rejestru chorób zakaźnych, nosicieli i dodatnich wyników laboratoryjnych,
 • prowadzenie nadzoru nad postępowaniem przeciwepidemicznym z osobami zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie poprzez wdrożenie działań przeciwepidemicznych w ogniskach chorób zakaźnych oraz przeprowadzanie dochodzeń i wywiadów epidemiologicznych,
 • prowadzenie Certyfikowanego Ośrodka Medycyny Podróży działającego w Powiatowej Stacji,
 • prowadzenie nadzoru nad raportowaniem przez szpitale występowania zakażeń zakładowych i drobnoustrojów alarmowych,
 • prowadzenie nadzoru nad wykonywaniem badań do celów sanitarno-epidemiologicznych,
 • prowadzenie powiatowego wykazu niepożądanych odczynów poszczepiennych,
 • dokonywanie analiz i ocen epidemiologicznych,
 • sprawowanie nadzoru nad wykonawstwem szczepień ochronnych,
 • sporzšdzanie wymaganych meldunków, raportów i sprawozdań,
 • przeprowadzanie kontroli w obiektach służby zdrowia w zakresie dezynfekcji, sterylizacji oraz szczepień ochronnych.

 

Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku realizuje zadania poprzez:

 • nadzór nad przestrzeganiem przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne warunków produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności oraz warunków żywienia zbiorowego,
 • nadzór nad jakością zdrowotną żywności,
 • bieżący nadzór sanitarny nad warunkami zdrowotnymi produkcji i obrotu przedmiotami użytku, materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, kosmetykami oraz innymi wyrobami mogącymi mieć wpływ na zdrowie ludzi,
 • zatwierdzanie i rejestrowanie zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
 • podejmowanie działań dotyczących powiadamiania o niebezpiecznej żywności, o niebezpiecznych materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością i kosmetykach w ramach sieci systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych i nieżywnościowych RASFF i RAPEX,
 • pobieranie próbek środków spożywczych, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz próbek kosmetyków do badań laboratoryjnych w ramach urzędowej kontroli i monitoringu,
 • rozpatrywanie interwencji w sprawie jakości zdrowotnej środków spożywczych lub nieprawidłowości w procesie produkcji i obrocie żywnością.

 

Sekcja Higieny Komunalnej i Środowiska realizuje zadania poprzez:

 • nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz sporządzanie ocen i komunikatów nt. jej stanu sanitarnego,
 • nadzór nad jakością wody w basenach i kąpieliskach oraz sporządzanie ocen i komunikatów nt. jej stanu sanitarnego,
 • nadzór sanitarny nad stanem higienicznym nieruchomości, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz środków transportu i komunikacji publicznej, takimi jak:
  • urządzenia wodne,
  • zakłady opieki zdrowotnej,
  • domy pomocy społecznej,
  • zakłady fryzjerskie i kosmetyczne,
  • zakłady odnowy biologicznej,
  • dworce autobusowe i kolejowe,
  • obiekty turystyczno-wypoczynkowe,
  • obiekty sportowe i kulturalno – widowiskowe,
  • hotele, motele, pensjonaty, campingi,
  • ustępy publiczne,
  • noclegownie,
  • środki transportu komunikacji publicznej,
  • cmentarze,
  • inne obiekty użyteczności publicznej.
 • nadzór nad przedsięwzięciami mogącymi skutkować rozprzestrzenianiem chorób, prowadzony w ramach ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
 • prowadzenie kontroli sanitarnych w ramach działań problemowych, doraźnych oraz dotyczących szkodliwości lub uciążliwości środowiskowych, w tym występujących w środowisku pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,
 • prowadzenie postępowań w sprawach zanieczyszczenia tlenkiem węgla powietrza w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.

Sekcja rozpatruje również interwencje dotyczące zagrożeń sanitarnych i zdrowotnych.

 

Sekcja Higieny Pracy realizuje zadania poprzez:

 • nadzór sanitarny nad warunkami zdrowotnymi środowiska pracy, a zwłaszcza zapobieganie powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy,
 • nadzór nad utrzymaniem należytego stanu higienicznego zakładów pracy,
 • nadzór nad czynnikami rakotwórczymi w środowisku pracy ,
 • nadzór nad warunkami pracy pracowników narażonych na działanie szkodliwych czynników biologicznych,
 • nadzór nad wprowadzonymi do obrotu prekursorami kategorii 2 i 3,
 • kontrolę przestrzegania przepisów dotyczących warunków zdrowotnych środowiska pracy, w tym w zakresie utrzymywania stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia poniżej dopuszczalnych norm,
 • kontrolę przestrzegania przez pracodawców ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach szczególnie w zakresie klasyfikacji, oznakowania kart charakterystyki wprowadzanych do obrotu substancji i mieszanin niebezpiecznych,
 • kontrolę przestrzegania ustawy o produktach biobójczych,
 • kontrolę przestrzegania przepisów rozporządzenia w sprawie detergentów.

 

Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego realizuje zadania poprzez:

 • uzgadnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • uzgadnianie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych,
 • uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych budowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych,
 • wydawanie opinii w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
 • uczestniczenie w dopuszczeniu do użytkowania obiektów budowlanych,
 • przeprowadzanie kontroli obiektów budowlanych w trakcie realizacji przedsięwzięcia.

W celu uzyskania opinii wydawanej w trybie art. 56 ust. 1 ustawy Prawo budowlane należy złożyć podanie  wg  wzoru załączonego w zakładce „FORMULARZE” wraz z załącznikami, a ponadto przedstawić podczas kontroli obiektu:

 • projekt budowlany, technologiczny  uzgodniony w zakresie wymagań higienicznych
  i zdrowotnych,
 • protokół  skuteczności wentylacji mechanicznej (gdy występuje),
 • opinię kominiarską o drożności i sprawności przewodów kominowych,
 • aktualny wynik badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
 • atesty i aprobaty techniczne zastosowanych w obiekcie materiałów budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych.

 

Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży realizuje zadania poprzez:

 • nadzór nad przestrzeganiem wymagań higienicznych i zdrowotnych w szkołach i innych placówkach oświatowo - wychowawczych oraz ośrodkach wypoczynku dzieci i młodzieży w zakresie:

            - dostosowania i oznakowania mebli przedszkolnych i szkolnych do wzrostu dzieci,

            - higienicznej oceny rozkładów zajęć szkolnych,

            - przestrzegania przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na

              stanowiskach wyposażonych w  monitory ekranowe,

            - przechowywania i dystrybucji substancji i preparatów chemicznych,

            - zwiększania aktywności fizycznej dzieci i młodzieży ,

            - kwalifikacji ośrodków i obiektów wypoczynku dzieci i młodzieży,

            - ochrony zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych,

 • inspirowanie działań zmierzających do zwiększenia liczby dzieci korzystających z dożywiania oraz poprawy sposobu żywienia,
 • współprace z instytucjami odpowiedzialnymi za prawidłowe warunki higieniczno - zdrowotne w środowisku dziecięco - młodzieżowym.

 

ODDZIAŁ LABORATORYJNY

 

Zakres badań objętych akredytacją zawarty jest w certyfikacie nr AB 521 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji.

 

Sekcja Badań Chorób Zakaźnych i Zakażeń realizuje zadania poprzez wykonywanie badań:

mikrobiologicznych:

 • bakteriologicznych
 • serologicznych
 • badanie biologicznych wskaźników kontroli procesu sterylizacji (Sporal A, Sporal S)

akredytowanych:

 • obecność pałeczek Salmonella i Shigella w kale,
 • badanie biologicznych wskaźników kontroli procesu sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu (Sporal A),
 • badanie biologicznych wskaźników kontroli procesu sterylizacji suchym gorącym powietrzem (Sporal S).

nieakredytowanych – objęte systemem zarządzania:

 • badania bakteriologiczne na obecności pałeczek z rodziny Enterobacteriaceae,
 • test ELISA w kierunku przeciwciał dla toksyny Bordetella pertussis w klasie IgG i IgA,
 • test ELISA i Western-blot w kierunku boreliozy

 

_______________________________________________________________________________________

 

Sekcja Badań Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku realizuje zadania poprzez:

wykonywanie badań mikrobiologicznych, fizykochemicznych, organoleptycznych, sanitarnych i ocenę znakowania próbek:

 • żywności,
 • materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością,
 • kosmetyków,
 • wymazów sanitarnych,

BADANIA MIKROBIOLOGICZNE ŻYWNOŚCI I KOSMETYKÓW

Badania akredytowane żywności:

 • wykrywanie obecności Salmonella spp.
 • wykrywanie obecności Salmonella spp. metodą immunoenzymatyczną na analizatorze Mini Vidas,
 • wykrywanie obecności Listeria monocytogenes,
 • wykrywanie obecności Yersinia enterocolitica,
 • oznaczanie liczby Listeria monocytogenes,
 • oznaczanie liczby pleśni i drożdży,
 • oznaczanie liczby drobnoustrojów tlenowych w temp. 30°C,
 • oznaczanie liczby gronkowców koagulazo-dodatnich w 37°C,
 • oznaczanie liczby β-glukuronidazo-dodatnich Escherichia coli w 44°C -metoda płytkowa,
 • oznaczanie liczby Enterobacteriaceae - metoda płytkowa,
 • oznaczanie liczby przypuszczalnych Bacillus cereus - metoda płytkowa,
 • oznaczanie liczby bakterii z grupy coli -metoda płytkowa,
 • badanie szczelności konserw mięsnych i konserw rybnych w opakowaniach metalowych hermetycznie zamkniętych,
 • badanie trwałości konserw mięsnych i konserw rybnych w opakowaniach metalowych hermetycznie zamkniętych,
 • wykrywanie obecności Enterobacter sakazakii w mleku i przetworach mlecznych.

Badania akredytowane kosmetyków:

 • wykrywanie obecności Pseudomonas aeruginosa,
 • wykrywanie obecności gronkowców koagulazo-dodatnich,
 • wykrywanie obecności Candida albicans,
 • oznaczenie liczby drobnoustrojów tlenowych mezofilnych.

Badania nieakredytowane żywności – objęte systemem zarządzania jakością:

 • wykrywanie obecności bakterii z grupy coli,
 • wykrywanie obecności gronkowców koagulazo-dodatnich,
 • wykrywanie obecności Escherichia coli,
 • wykrywanie obecności bakterii beztlenowych przetrwalnikujących,
 • oznaczanie liczby gronkowców koagulazo-dodatnich - metoda NPL,
 • oznaczanie liczby Enterobacteriaceae - metoda NPL,
 • oznaczanie liczby Escherichia coli - metoda NPL,

BADANIA FIZYKOCHEMICZNE ŻYWNOŚCI

Badania akredytowane:

 • zawartość metali szkodliwych dla zdrowia: Pb, Cd i Hg,
 • zawartość środków konserwujących - dwutlenku siarki w przetworach owocowych, warzywnych, grzybowych, winach i musztardzie,
 • kwasowość i wilgotność w pieczywie i bułce tartej,
 • zawartość wapnia, magnezu, potasu i sodu w żywności,
 • zawartość grzybów zaczerwionych w grzybach suszonych,
 • zawartość zanieczyszczeń fizycznych w suszonych ziołach i przyprawach: mineralnych, ferromagnetycznych, zanieczyszczeń pochodzenia zwierzęcego, ciał obcych.

Badania nieakredytowane – objęte systemem zarządzania jakością:

 • zawartość metali: Fe, Cu i Zn,
 • zawartość NaCl,
 • kwasowość,
 • wilgotność,
 • zawartość ekstraktu ogólnego,
 • zawartość zanieczyszczeń fizycznych,
 • obecność szkodników i ich pozostałości.

BADANIA ORGANOLEPTYCZNE ŻYWNOŚCI

Badania akredytowane:

 • badanie pieczywa i bułki tartej,
 • badanie wyrobów garmażeryjnych,
 • badanie makaronów,
 • badanie wyrobów cukierniczych,
 • badanie wyrobów ciastkarskich,
 • badanie produktów grzybowych,
 • badanie przetworów owocowych,
 • badanie przetworów warzywnych.

Badania nieakredytowane – objęte systemem zarządzania jakością:

 • badania pozostałych środków spożywczych.

BADANIA PRZEDMIOTÓW UŻYTKU

Wykonywane są badania materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków:

Badania akredytowane:

 • badanie wyrobów z tworzyw sztucznych:
  • migracja globalna,
  • migracja formaldehydu,
  • ocena organoleptyczna,
 • badanie papieru i tektury:
  • migracja formaldehydu,
  • ocena organoleptyczna,
 • badanie wyrobów drewnianych i wyrobów metalowych:
  • ocena organolwptyczna
 • badanie wyrobów ceramicznych:
  • migracja ołowiu,
  • migracja kadmu,
 • badanie wyrobów szklanych:
  • migracja ołowiu,
  • migracja kadmu,
 • badanie kosmetyków:
  • zawartość nadtlenku wodoru w preparatach do trwałej ondulacji i farbach do włosów,
  • zawartość kwasu tioglikolowego w preparatach do trwałej ondulacji,
  • zawartość formaldehydu,
  • zawartość fluoru w pastach do zębów.

 

______________________________________________________________________________________

 

Sekcja Badań Środowiskowych realizuje zadania poprzez wykonywanie badań:

wody, ścieków, osadów ściekowych, piasku w piaskownicach oraz czynników chemicznych i fizycznych w środowisku pracy.

BADANIA WODY:

 • przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z ujęć głębinowych,
 • ciepłej w budynkach zamieszkania zbiorowego i zakładach opieki zdrowotnej zamkniętej (Legionella),
 • przeznaczonej do kąpieli i rekreacji,
 • mineralnej, źródlanej i stołowej,
 • demineralizowanej,
 • do dializy,
 • opadowej i popłucznej (ścieki).

MIKROBIOLOGICZNE

Badania akredytowane:

 • liczba bakterii grupy coli metodą FM,
 • liczba bakterii Escherichia coli metodą FM,
 • liczba enterokoków kałowych metodą FM,
 • liczba Pseudomonas aeruginosa metodą FM,
 • liczba przetrwalników beztlenowców redukujących siarczyny (clostridia) metodą FM,
 • ogólna liczba bakterii w 36 ± 2°C po 48h metodą posiewu wgłębnego,
 • ogólna liczba bakterii w 22 ± 2°C po 72h metodą posiewu wgłębnego,
 • ogólna liczba bakterii w 37 ± 1°C po 24h metodą posiewu wgłębnego,
 • liczba gronkowców koagulazododatnich metodą FM,
 • liczba bakterii z rodzaju Legionella metodą FM,
 • liczba bakterii grupy coli metodą Colilert-18,
 • liczba bakterii Escherichia coli metodą Colilert-18,
 • liczba enterokoków kałowych metodą Enterolert-E
 • liczba Pseudomonas aeruginosa metodą Pseudalert

Badania nieakredytowane objęte systemem zarządzania:

 • obecność bakterii z rodzaju Salmonella,

 

FIZYKOCHEMICZNE I ORGANOLEPTYCZNE

Badania akredytowane:

 • barwa,
 • mętność,
 • stężenie jonów wodoru (pH),
 • przewodność,
 • smak,
 • zapach,
 • twardość ogólna,
 • jon amonowy,
 • azotyny,
 • azotany,
 • chlorki,
 • żelazo ogólne,
 • mangan,
 • chlor: wolny, ogólny, związany – metodą Nanocolor,
 • chlor: wolny, ogólny, związany – metodą Visocolor,
 • potencjał redox,
 • miedź,
 • kadm,
 • ołów,
 • nikiel,
 • chrom,
 • sód,
 • indeks nadmanganianowy (utlenialność),
 • zawiesiny.

Badania nieakredytowane, objęte systemem zarządzania:

 • potas,
 • wodorowęglany,
 • twardość węglanowa,
 • twardość niewęglanowa,
 • zasadowość,
 • węglowodory ropopochodne (indeks oleju mineralnego).

BADANIA W ŚRODOWISKU PRACY

Badania akredytowane:

 • miedź i jej związki, mangan i jego związki, tlenki żelaza, nikiel i jego związki, kadm i jego związki, chrom i jego związki – techniką absorpcyjnej spektrometrii atomowej,
 • ditlenek i tlenek azotu, zawartość wolnej krystalicznej krzemionki w pyle - techniką spektrofotometryczną,
 • tlenek węgla,
 • pyły - techniką filtracyjno - wagową,
 • rozpuszczalniki organiczne: aceton, toluen, etylobenzen, ksylen, octan etylu, octan butylu, trichloroeten, tetrachloroeten, dichlorometan, heksan, 2-metylopentan, 3-metylopentan – techniką chromatografii gazowej,
 • hałas słyszalny,
 • oświetlenie światłem elektrycznym.

Badania nieakredytowane objęte systemem zarządzania:

 • alkohole: etanol, butan-1-ol, propan-1-ol, propan 2-ol, 4-hydroksy- 4-metylopentan-2-on,
 • ketony: butan-2-on, 4-metylopentan-2-on,
 • octany: 2-metoksy-1-metyloetylu, winylu,
 • benzen, cykloheksan, heptan - techniką chromatografii gazowej.

 

______________________________________________________________________________________

SEKCJA ADMINISTRACYJNO - TECHNICZNA

Sekcja Administracyjno-Techniczna realizuje zadania poprzez:

 • prowadzenie działalności administracyjno-technicznej Powiatowej Stacji,
 • zapewnienie bezpieczeństwa technicznego i przeciwpożarowego budynku Powiatowej Stacji,
 • zapewnienie prawidłowej eksploatacji nieruchomości, instalacji urządzeń i sprzętu,
 • zapewnienie skutecznego funkcjonowania sieci i urządzeń teleinformatycznych,
 • przeprowadzanie remontów i konserwacji urządzeń,
 • zaopatrzenie w sprzęt, aparaturę, środki i materiały, odzież i obuwie ochronne, itp. niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Powiatowej Stacji,
 • organizowanie i przeprowadzanie postępowań dotyczących zamówień publicznych,
 • prowadzenie Punktu Informacyjnego w systemie całodobowym celem właściwej obsługi interesantów Powiatowej Stacji,
 • obsługę kancelarii Powiatowej Stacji,
 • prowadzenie archiwum zakładowego,
 • nadzór i dbałość o zachowanie poufności i bezpieczeństwa zasobów informatycznych Powiatowej Stacji.

 

 

 

SEKCJA ORGANIZACJI I KADR

Sekcja Organizacji i Kadr realizuje zadania poprzez:

 • opracowywanie projektu statutu i regulaminów Powiatowej Stacji,
 • przygotowywanie projektów dokumentacji Powiatowej Stacji w celu dokonania wpisu zmian w Rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonym przez Wojewodę Śląskiego,
 • nadzór nad aktualizacją rejestru obiektów będących pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
 • prowadzenie rejestrów zarządzeń wydanych przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Dyrektora Powiatowej Stacji,
 • prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw nadanych przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Dyrektora Powiatowej Stacji,
 • prowadzenie rejestru poleceń służbowych i komunikatów,
 • sporządzanie rocznego sprawozdania MZ - 45 z działalności kontrolno - represyjnej oraz w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego,
 • sporządzanie analiz statystycznych dot. działalności Powiatowej Stacji,
 • opracowywanie i aktualizacja danych na stronie internetowej Powiatowej Stacji.
 • prowadzenie ewidencji pracowników Powiatowej Stacji,
 • przygotowywanie dokumentów związanych z nawiązaniem stosunku pracy,
 • prowadzenie akt osobowych,
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy,
 • ustalanie prawa do świadczeń przysługujących pracownikom w okresie zatrudnienia oraz w związku z rozwiązaniem stosunku pracy,
 • sporządzanie i terminowe wydawanie świadectw pracy,
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej szkoleń pracowników oraz nowoprzyjętych pracowników,
 • sprawowanie nadzoru nad realizacją wprowadzonych zasad i procedur zabezpieczenia danych osobowych,
 • kontrola i nadzór nad przyjmowaniem i rozpatrywaniem skarg i wniosków wpływających do Powiatowej Stacji,
 • sporządzanie analiz wykorzystania czasu pracy przez pracowników Powiatowej Stacji.

 

 

 

SEKCJA EKONOMICZNA

Sekcja Ekonomiczna realizuje zadania poprzez:

 • wykonywanie zadań dysponenta trzeciego stopnia środków budżetowych,
 • bieżące prowadzenie spraw finansowo-księgowych,
 • prowadzenie ewidencji i rozliczeń wynagrodzeń pracowniczych,
 • obsługę kasową,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych i dokonywanie analiz,
 • windykację należności.

 

 

SEKCJA OŚWIATY ZDROWOTNEJ

Sekcja Oświaty Zdrowotnej realizuje zadania poprzez:

 • inicjowanie, organizowanie i prowadzenie działalności z zakresu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia,
 • pobudzanie aktywności społecznej do działań na rzecz zdrowia publicznego;
 • badanie skuteczności wdrażanych programów edukacyjno-zdrowotnych,
 • prowadzenie poradnictwa w zakresie zapobiegania i eliminowania negatywnego wpływu czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych na zdrowie ludzi,
 • ocenę działalności oświatowo - zdrowotnej prowadzonej przez placówki szkolno - wychowawcze, podmioty opieki leczniczej, instytucje, środki masowego przekazu oraz udzielanie im pomocy w prowadzeniu tej działalności,
 • reprezentowanie Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Powiatowej Stacji w kontaktach ze środkami masowego przekazu.