2017-01-11

Zadania PSSE w Częstochowie

ODDZIAŁ NADZORU SANITARNEGO

 

Sekcja Epidemiologii realizuje zadania poprzez:

 • koordynację działań związanych z zapobieganiem i zwalczaniem chorób zakaźnych, zakażeń i zatruć pokarmowych u ludzi, zakażeń zakładowych oraz ustalanie priorytetów działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej w mieście Częstochowa i powiecie częstochowskim w zakresie profilaktyki chorób zakaźnych i zakażeń,
 • klasyfikację i rejestrację zgłoszonych chorób zakaźnych,
 • prowadzenie nadzoru nad zgłaszalnością chorób zakaźnych przez lekarzy oraz dodatnich wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych przez kierowników laboratoriów,
 • prowadzenie rejestru chorób zakaźnych, nosicieli i dodatnich wyników laboratoryjnych,
 • prowadzenie nadzoru nad postępowaniem przeciwepidemicznym z osobami zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie poprzez wdrożenie działań przeciwepidemicznych w ogniskach chorób zakaźnych oraz przeprowadzanie dochodzeń i wywiadów epidemiologicznych,
 • prowadzenie Certyfikowanego Ośrodka Medycyny Podróży działającego w Powiatowej Stacji,
 • prowadzenie nadzoru nad raportowaniem przez szpitale występowania zakażeń zakładowych i drobnoustrojów alarmowych,
 • prowadzenie nadzoru nad wykonywaniem badań do celów sanitarno-epidemiologicznych,
 • prowadzenie powiatowego wykazu niepożądanych odczynów poszczepiennych,
 • dokonywanie analiz i ocen epidemiologicznych,
 • sprawowanie nadzoru nad wykonawstwem szczepień ochronnych,
 • sporzšdzanie wymaganych meldunków, raportów i sprawozdań,
 • przeprowadzanie kontroli w obiektach służby zdrowia w zakresie dezynfekcji, sterylizacji oraz szczepień ochronnych.

 

Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku realizuje zadania poprzez:

 • nadzór nad przestrzeganiem przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne warunków produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności oraz warunków żywienia zbiorowego,
 • nadzór nad jakością zdrowotną żywności,
 • bieżący nadzór sanitarny nad warunkami zdrowotnymi produkcji i obrotu przedmiotami użytku, materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, kosmetykami oraz innymi wyrobami mogącymi mieć wpływ na zdrowie ludzi,
 • zatwierdzanie i rejestrowanie zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
 • podejmowanie działań dotyczących powiadamiania o niebezpiecznej żywności, o niebezpiecznych materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością i kosmetykach w ramach sieci systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych i nieżywnościowych RASFF i RAPEX,
 • pobieranie próbek środków spożywczych, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz próbek kosmetyków do badań laboratoryjnych w ramach urzędowej kontroli i monitoringu,
 • rozpatrywanie interwencji w sprawie jakości zdrowotnej środków spożywczych lub nieprawidłowości w procesie produkcji i obrocie żywnością.

 

Sekcja Higieny Komunalnej i Środowiska realizuje zadania poprzez:

 • nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz sporządzanie ocen i komunikatów nt. jej stanu sanitarnego,
 • nadzór nad jakością wody w basenach i kąpieliskach oraz sporządzanie ocen i komunikatów nt. jej stanu sanitarnego,
 • nadzór sanitarny nad stanem higienicznym nieruchomości, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz środków transportu i komunikacji publicznej, takimi jak:
  • urządzenia wodne,
  • zakłady opieki zdrowotnej,
  • domy pomocy społecznej,
  • zakłady fryzjerskie i kosmetyczne,
  • zakłady odnowy biologicznej,
  • dworce autobusowe i kolejowe,
  • obiekty turystyczno-wypoczynkowe,
  • obiekty sportowe i kulturalno – widowiskowe,
  • hotele, motele, pensjonaty, campingi,
  • ustępy publiczne,
  • noclegownie,
  • środki transportu komunikacji publicznej,
  • cmentarze,
  • inne obiekty użyteczności publicznej.
 • nadzór nad przedsięwzięciami mogącymi skutkować rozprzestrzenianiem chorób, prowadzony w ramach ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
 • prowadzenie kontroli sanitarnych w ramach działań problemowych, doraźnych oraz dotyczących szkodliwości lub uciążliwości środowiskowych, w tym występujących w środowisku pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,
 • prowadzenie postępowań w sprawach zanieczyszczenia tlenkiem węgla powietrza w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.

Sekcja rozpatruje również interwencje dotyczące zagrożeń sanitarnych i zdrowotnych.

 

Sekcja Higieny Pracy realizuje zadania poprzez:

 • nadzór sanitarny nad warunkami zdrowotnymi środowiska pracy, a zwłaszcza zapobieganie powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy,
 • nadzór nad utrzymaniem należytego stanu higienicznego zakładów pracy,
 • nadzór nad czynnikami rakotwórczymi w środowisku pracy ,
 • nadzór nad warunkami pracy pracowników narażonych na działanie szkodliwych czynników biologicznych,
 • nadzór nad wprowadzonymi do obrotu prekursorami kategorii 2 i 3,
 • kontrolę przestrzegania przepisów dotyczących warunków zdrowotnych środowiska pracy, w tym w zakresie utrzymywania stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia poniżej dopuszczalnych norm,
 • kontrolę przestrzegania przez pracodawców ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach szczególnie w zakresie klasyfikacji, oznakowania kart charakterystyki wprowadzanych do obrotu substancji i mieszanin niebezpiecznych,
 • kontrolę przestrzegania ustawy o produktach biobójczych,
 • kontrolę przestrzegania przepisów rozporządzenia w sprawie detergentów.

 

Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego realizuje zadania poprzez:

 • uzgadnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • uzgadnianie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych,
 • uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych budowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych,
 • wydawanie opinii w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
 • uczestniczenie w dopuszczeniu do użytkowania obiektów budowlanych,
 • przeprowadzanie kontroli obiektów budowlanych w trakcie realizacji przedsięwzięcia.

W celu uzyskania opinii wydawanej w trybie art. 56 ust. 1 ustawy Prawo budowlane należy złożyć podanie  wg  wzoru załączonego w zakładce „FORMULARZE” wraz z załącznikami, a ponadto przedstawić podczas kontroli obiektu:

 • projekt budowlany, technologiczny  uzgodniony w zakresie wymagań higienicznych
  i zdrowotnych,
 • protokół  skuteczności wentylacji mechanicznej (gdy występuje),
 • opinię kominiarską o drożności i sprawności przewodów kominowych,
 • aktualny wynik badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
 • atesty i aprobaty techniczne zastosowanych w obiekcie materiałów budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych.

 

Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży realizuje zadania poprzez:

 • nadzór nad przestrzeganiem wymagań higienicznych i zdrowotnych w szkołach i innych placówkach oświatowo - wychowawczych oraz ośrodkach wypoczynku dzieci i młodzieży w zakresie:

            - dostosowania i oznakowania mebli przedszkolnych i szkolnych do wzrostu dzieci,

            - higienicznej oceny rozkładów zajęć szkolnych,

            - przestrzegania przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na

              stanowiskach wyposażonych w  monitory ekranowe,

            - przechowywania i dystrybucji substancji i preparatów chemicznych,

            - zwiększania aktywności fizycznej dzieci i młodzieży ,

            - kwalifikacji ośrodków i obiektów wypoczynku dzieci i młodzieży,

            - ochrony zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych,

 • inspirowanie działań zmierzających do zwiększenia liczby dzieci korzystających z dożywiania oraz poprawy sposobu żywienia,
 • współprace z instytucjami odpowiedzialnymi za prawidłowe warunki higieniczno - zdrowotne w środowisku dziecięco - młodzieżowym.

 

ODDZIAŁ LABORATORYJNY

 

Zakres badań objętych akredytacją zawarty jest w certyfikacie nr AB 521 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji.

 

Sekcja Badań Chorób Zakaźnych i Zakażeń realizuje zadania poprzez wykonywanie badań:

mikrobiologicznych:

 • bakteriologicznych
 • serologicznych
 • badanie biologicznych wskaźników kontroli procesu sterylizacji (Sporal A, Sporal S)

akredytowanych:

 • obecność pałeczek Salmonella i Shigella w kale,
 • badanie biologicznych wskaźników kontroli procesu sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu (Sporal A),
 • badanie biologicznych wskaźników kontroli procesu sterylizacji suchym gorącym powietrzem (Sporal S).

nieakredytowanych – objęte systemem zarządzania:

 • badania bakteriologiczne na obecności pałeczek z rodziny Enterobacteriaceae,
 • test ELISA w kierunku przeciwciał dla toksyny Bordetella pertussis w klasie IgG i IgA,
 • test ELISA i Western-blot w kierunku boreliozy

 

_______________________________________________________________________________________

 

Sekcja Badań Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku realizuje zadania poprzez:

wykonywanie badań mikrobiologicznych, fizykochemicznych, organoleptycznych, sanitarnych i ocenę znakowania próbek:

 • żywności,
 • materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością,
 • kosmetyków,
 • wymazów sanitarnych,

BADANIA MIKROBIOLOGICZNE ŻYWNOŚCI I KOSMETYKÓW

Badania akredytowane żywności:

 • wykrywanie obecności Salmonella spp.
 • wykrywanie obecności Salmonella spp. metodą immunoenzymatyczną na analizatorze Mini Vidas,
 • wykrywanie obecności Listeria monocytogenes,
 • wykrywanie obecności Yersinia enterocolitica,
 • oznaczanie liczby Listeria monocytogenes,
 • oznaczanie liczby pleśni i drożdży,
 • oznaczanie liczby drobnoustrojów tlenowych w temp. 30°C,
 • oznaczanie liczby gronkowców koagulazo-dodatnich w 37°C,
 • oznaczanie liczby β-glukuronidazo-dodatnich Escherichia coli w 44°C -metoda płytkowa,
 • oznaczanie liczby Enterobacteriaceae - metoda płytkowa,
 • oznaczanie liczby przypuszczalnych Bacillus cereus - metoda płytkowa,
 • oznaczanie liczby bakterii z grupy coli -metoda płytkowa,
 • badanie szczelności konserw mięsnych i konserw rybnych w opakowaniach metalowych hermetycznie zamkniętych,
 • badanie trwałości konserw mięsnych i konserw rybnych w opakowaniach metalowych hermetycznie zamkniętych,
 • wykrywanie obecności Enterobacter sakazakii w mleku i przetworach mlecznych.

Badania akredytowane kosmetyków:

 • wykrywanie obecności Pseudomonas aeruginosa,
 • wykrywanie obecności gronkowców koagulazo-dodatnich,
 • wykrywanie obecności Candida albicans,
 • oznaczenie liczby drobnoustrojów tlenowych mezofilnych.

Badania nieakredytowane żywności – objęte systemem zarządzania jakością:

 • wykrywanie obecności bakterii z grupy coli,
 • wykrywanie obecności gronkowców koagulazo-dodatnich,
 • wykrywanie obecności Escherichia coli,
 • wykrywanie obecności bakterii beztlenowych przetrwalnikujących,
 • oznaczanie liczby gronkowców koagulazo-dodatnich - metoda NPL,
 • oznaczanie liczby Enterobacteriaceae - metoda NPL,
 • oznaczanie liczby Escherichia coli - metoda NPL,

BADANIA FIZYKOCHEMICZNE ŻYWNOŚCI

Badania akredytowane:

 • zawartość metali szkodliwych dla zdrowia: Pb, Cd i Hg,
 • zawartość środków konserwujących - dwutlenku siarki w przetworach owocowych, warzywnych, grzybowych, winach i musztardzie,
 • kwasowość i wilgotność w pieczywie i bułce tartej,
 • zawartość wapnia, magnezu, potasu i sodu w żywności,
 • zawartość grzybów zaczerwionych w grzybach suszonych,
 • zawartość zanieczyszczeń fizycznych w suszonych ziołach i przyprawach: mineralnych, ferromagnetycznych, zanieczyszczeń pochodzenia zwierzęcego, ciał obcych.

Badania nieakredytowane – objęte systemem zarządzania jakością:

 • zawartość metali: Fe, Cu i Zn,
 • zawartość NaCl,
 • kwasowość,
 • wilgotność,
 • zawartość ekstraktu ogólnego,
 • zawartość zanieczyszczeń fizycznych,
 • obecność szkodników i ich pozostałości.

BADANIA ORGANOLEPTYCZNE ŻYWNOŚCI

Badania akredytowane:

 • badanie pieczywa i bułki tartej,
 • badanie wyrobów garmażeryjnych,
 • badanie makaronów,
 • badanie wyrobów cukierniczych,
 • badanie wyrobów ciastkarskich,
 • badanie produktów grzybowych,
 • badanie przetworów owocowych,
 • badanie przetworów warzywnych.

Badania nieakredytowane – objęte systemem zarządzania jakością:

 • badania pozostałych środków spożywczych.

BADANIA PRZEDMIOTÓW UŻYTKU

Wykonywane są badania materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków:

Badania akredytowane:

 • badanie wyrobów z tworzyw sztucznych:
  • migracja globalna,
  • migracja formaldehydu,
  • ocena organoleptyczna,
 • badanie papieru i tektury:
  • migracja formaldehydu,
  • ocena organoleptyczna,
 • badanie wyrobów drewnianych i wyrobów metalowych:
  • ocena organolwptyczna
 • badanie wyrobów ceramicznych:
  • migracja ołowiu,
  • migracja kadmu,
 • badanie wyrobów szklanych:
  • migracja ołowiu,
  • migracja kadmu,
 • badanie kosmetyków:
  • zawartość nadtlenku wodoru w preparatach do trwałej ondulacji i farbach do włosów,
  • zawartość kwasu tioglikolowego w preparatach do trwałej ondulacji,
  • zawartość formaldehydu,
  • zawartość fluoru w pastach do zębów.

 

______________________________________________________________________________________

 

Sekcja Badań Środowiskowych realizuje zadania poprzez wykonywanie badań:

wody, ścieków, osadów ściekowych, piasku w piaskownicach oraz czynników chemicznych i fizycznych w środowisku pracy.

BADANIA WODY:

 • przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z ujęć głębinowych,
 • ciepłej w budynkach zamieszkania zbiorowego i zakładach opieki zdrowotnej zamkniętej (Legionella),
 • przeznaczonej do kąpieli i rekreacji,
 • mineralnej, źródlanej i stołowej,
 • demineralizowanej,
 • do dializy,
 • opadowej i popłucznej (ścieki).

MIKROBIOLOGICZNE

Badania akredytowane:

 • liczba bakterii grupy coli metodą FM,
 • liczba bakterii Escherichia coli metodą FM,
 • liczba enterokoków kałowych metodą FM,
 • liczba Pseudomonas aeruginosa metodą FM,
 • liczba przetrwalników beztlenowców redukujących siarczyny (clostridia) metodą FM,
 • ogólna liczba bakterii w 36 ± 2°C po 48h metodą posiewu wgłębnego,
 • ogólna liczba bakterii w 22 ± 2°C po 72h metodą posiewu wgłębnego,
 • ogólna liczba bakterii w 37 ± 1°C po 24h metodą posiewu wgłębnego,
 • liczba gronkowców koagulazododatnich metodą FM,
 • liczba bakterii z rodzaju Legionella metodą FM,
 • liczba bakterii grupy coli metodą Colilert-18,
 • liczba bakterii Escherichia coli metodą Colilert-18,
 • liczba enterokoków kałowych metodą Enterolert-E
 • liczba Pseudomonas aeruginosa metodą Pseudalert

Badania nieakredytowane objęte systemem zarządzania:

 • obecność bakterii z rodzaju Salmonella,

 

FIZYKOCHEMICZNE I ORGANOLEPTYCZNE

Badania akredytowane:

 • barwa,
 • mętność,
 • stężenie jonów wodoru (pH),
 • przewodność,
 • smak,
 • zapach,
 • twardość ogólna,
 • jon amonowy,
 • azotyny,
 • azotany,
 • chlorki,
 • żelazo ogólne,
 • mangan,
 • chlor: wolny, ogólny, związany – metodą Nanocolor,
 • chlor: wolny, ogólny, związany – metodą Visocolor,
 • potencjał redox,
 • miedź,
 • kadm,
 • ołów,
 • nikiel,
 • chrom,
 • sód,
 • indeks nadmanganianowy (utlenialność),
 • zawiesiny.

Badania nieakredytowane, objęte systemem zarządzania:

 • potas,
 • wodorowęglany,
 • twardość węglanowa,
 • twardość niewęglanowa,
 • zasadowość,
 • węglowodory ropopochodne (indeks oleju mineralnego).

BADANIA W ŚRODOWISKU PRACY

Badania akredytowane:

 • miedź i jej związki, mangan i jego związki, tlenki żelaza, nikiel i jego związki, kadm i jego związki, chrom i jego związki – techniką absorpcyjnej spektrometrii atomowej,
 • ditlenek i tlenek azotu, zawartość wolnej krystalicznej krzemionki w pyle - techniką spektrofotometryczną,
 • tlenek węgla,
 • pyły - techniką filtracyjno - wagową,
 • rozpuszczalniki organiczne: aceton, toluen, etylobenzen, ksylen, octan etylu, octan butylu, trichloroeten, tetrachloroeten, dichlorometan, heksan, 2-metylopentan, 3-metylopentan – techniką chromatografii gazowej,
 • hałas słyszalny,
 • oświetlenie światłem elektrycznym.

Badania nieakredytowane objęte systemem zarządzania:

 • alkohole: etanol, butan-1-ol, propan-1-ol, propan 2-ol, 4-hydroksy- 4-metylopentan-2-on,
 • ketony: butan-2-on, 4-metylopentan-2-on,
 • octany: 2-metoksy-1-metyloetylu, winylu,
 • benzen, cykloheksan, heptan - techniką chromatografii gazowej.

 

______________________________________________________________________________________

SEKCJA ADMINISTRACYJNO - TECHNICZNA

Sekcja Administracyjno-Techniczna realizuje zadania poprzez:

 • prowadzenie działalności administracyjno-technicznej Powiatowej Stacji,
 • zapewnienie bezpieczeństwa technicznego i przeciwpożarowego budynku Powiatowej Stacji,
 • zapewnienie prawidłowej eksploatacji nieruchomości, instalacji urządzeń i sprzętu,
 • zapewnienie skutecznego funkcjonowania sieci i urządzeń teleinformatycznych,
 • przeprowadzanie remontów i konserwacji urządzeń,
 • zaopatrzenie w sprzęt, aparaturę, środki i materiały, odzież i obuwie ochronne, itp. niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Powiatowej Stacji,
 • organizowanie i przeprowadzanie postępowań dotyczących zamówień publicznych,
 • prowadzenie Punktu Informacyjnego w systemie całodobowym celem właściwej obsługi interesantów Powiatowej Stacji,
 • obsługę kancelarii Powiatowej Stacji,
 • prowadzenie archiwum zakładowego,
 • nadzór i dbałość o zachowanie poufności i bezpieczeństwa zasobów informatycznych Powiatowej Stacji.

 

 

 

SEKCJA ORGANIZACJI I KADR

Sekcja Organizacji i Kadr realizuje zadania poprzez:

 • opracowywanie projektu statutu i regulaminów Powiatowej Stacji,
 • przygotowywanie projektów dokumentacji Powiatowej Stacji w celu dokonania wpisu zmian w Rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonym przez Wojewodę Śląskiego,
 • nadzór nad aktualizacją rejestru obiektów będących pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
 • prowadzenie rejestrów zarządzeń wydanych przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Dyrektora Powiatowej Stacji,
 • prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw nadanych przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Dyrektora Powiatowej Stacji,
 • prowadzenie rejestru poleceń służbowych i komunikatów,
 • sporządzanie rocznego sprawozdania MZ - 45 z działalności kontrolno - represyjnej oraz w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego,
 • sporządzanie analiz statystycznych dot. działalności Powiatowej Stacji,
 • opracowywanie i aktualizacja danych na stronie internetowej Powiatowej Stacji.
 • prowadzenie ewidencji pracowników Powiatowej Stacji,
 • przygotowywanie dokumentów związanych z nawiązaniem stosunku pracy,
 • prowadzenie akt osobowych,
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy,
 • ustalanie prawa do świadczeń przysługujących pracownikom w okresie zatrudnienia oraz w związku z rozwiązaniem stosunku pracy,
 • sporządzanie i terminowe wydawanie świadectw pracy,
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej szkoleń pracowników oraz nowoprzyjętych pracowników,
 • sprawowanie nadzoru nad realizacją wprowadzonych zasad i procedur zabezpieczenia danych osobowych,
 • kontrola i nadzór nad przyjmowaniem i rozpatrywaniem skarg i wniosków wpływających do Powiatowej Stacji,
 • sporządzanie analiz wykorzystania czasu pracy przez pracowników Powiatowej Stacji.

 

 

 

SEKCJA EKONOMICZNA

Sekcja Ekonomiczna realizuje zadania poprzez:

 • wykonywanie zadań dysponenta trzeciego stopnia środków budżetowych,
 • bieżące prowadzenie spraw finansowo-księgowych,
 • prowadzenie ewidencji i rozliczeń wynagrodzeń pracowniczych,
 • obsługę kasową,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych i dokonywanie analiz,
 • windykację należności.

 

 

SEKCJA OŚWIATY ZDROWOTNEJ

Sekcja Oświaty Zdrowotnej realizuje zadania poprzez:

 • inicjowanie, organizowanie i prowadzenie działalności z zakresu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia,
 • pobudzanie aktywności społecznej do działań na rzecz zdrowia publicznego;
 • badanie skuteczności wdrażanych programów edukacyjno-zdrowotnych,
 • prowadzenie poradnictwa w zakresie zapobiegania i eliminowania negatywnego wpływu czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych na zdrowie ludzi,
 • ocenę działalności oświatowo - zdrowotnej prowadzonej przez placówki szkolno - wychowawcze, podmioty opieki leczniczej, instytucje, środki masowego przekazu oraz udzielanie im pomocy w prowadzeniu tej działalności,
 • reprezentowanie Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Powiatowej Stacji w kontaktach ze środkami masowego przekazu.

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się