2020-02-11

Rozpatrywanie skarg i wniosków

Interesantów w sprawach skarg i wniosków przyjmują:

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Częstochowie lub jego Zastępca

we wtorki od 10:00 do 12:00

Kierownicy Oddziałów i Sekcji Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Częstochowie  

   od poniedziałku do piątku w godzinach pracy od 7:30 do 15:05.

 

Zasady przyjmowania skarg i wniosków reguluje:

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 poz. 2096)

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46)

3. Regulamin organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków oraz interwencji w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Częstochowie.

Skargi i wnioski dotyczące wpływające do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie są rejestrowane w Rejestrze skarg i wniosków, a następnie rozpatrywane przez komórki merytoryczne właściwe ze względu na przedmiot skargi/wniosku.

 

Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Częstochowie i jej pracowników mogą być wnoszone:

· za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: psse.czestochowa@pis.gov.pl

· faksu:  34 362 72 10

· pocztą na adres: 42-200 Częstochowa, ul. Jasnogórska 15a

· ustnie do protokołu (osobiście).

 

Przedmiotem skargi może być w szczególności:

· zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników,

· naruszenie praworządności lub interesów skarżących,

· przewlekłe załatwianie spraw,

 

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności:

· sprawy dotyczące ulepszenia organizacji,

· usprawnienia pracy,

· zapobiegania nadużyciom,

· lepszego zaspokajania potrzeb ludności,

· wzmocnienia praworządności.

 

Do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań i działalności Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Częstochowie organem właściwym jest Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.

 

Terminy załatwiania skarg i wniosków

Skargi/wnioski rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki.

Jeżeli z treści skargi/wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego do złożenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia skargi/wniosku.

Niezłożenie wyjaśnień w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia skargi/wniosku.

Niezłożenie wyjaśnień skutkuje pozostawieniem skargi/wniosku bez rozpatrzenia.

Jeżeli rozpatrzenie skargi/wniosku wymaga uprzedniego zbadania i wyjaśnienia sprawy, przeprowadzane jest postępowania wyjaśniające z zebraniem odpowiednich materiałów i dowodów.

O sposobie załatwienia skargi/wniosku zawiadamia się wnoszącego.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się