2018-06-07

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych

Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) Administratorem danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Częstochowie, reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie jako administrator danych osobowych informuje, że dane osobowe będą przetwarzane w celach:

a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Częstochowie;

b) realizacji umów zawartych z kontrahentami;

c) niezbędne do wykonania umowy/zlecenia;

d) w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa powyżej, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Dane nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji określonych powyżej celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Dane nie będą profilowane.

 

W Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Częstochowie prowadzony jest monitoring wizyjny w związku z wykonywaniem zadania realizowanego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów w celu zapewnienia ochrony osób i mienia znajdującego się w budynku.

Dane osobowe w postaci wizerunku będą przechowywane przez Administratora przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane, tj. maksymalnie przez okres 30 dni, od dnia zarejestrowania wizerunku.

Przekazane dane osobowe nie będą podlegały przetwarzaniu zautomatyzowanemu, które mogłoby mieć wpływ na sytuację prawną lub w inny sposób wpływać na prawa i obowiązki osób, których wizerunek został zarejestrowany.

 

Informujemy o przysługującym prawu do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla spraw związanych z ochroną danych osobowych.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się