2016-10-26

Wiadomości ogólne o Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Częstochowie

 

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Częstochowie jest podmiotem leczniczym, podejmującym działania w zakresie medycyny zachowawczej i zapobiegawczej.

 

Naszym celem jest ochrona zdrowia mieszkańców powiatu grodzkiego i ziemskiego częstochowskiego. Działamy na podstawie Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1412).

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Częstochowie realizując swoje statutowe zadania  przeprowadza czynności kontrolne, wykonuje badania i pomiary środowiskowe, analizy laboratoryjne, prowadzi działalność przeciwepidemiczną oraz inicjuje i organizuje działalność z zakresu promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej.

 

Celem naszej pracy jest ochrona zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych.  Zapobieganie powstawaniu chorób zakaźnych i zawodowych oraz nadzorowanie warunków higieny środowiska. Pod nadzorem Stacji są również warunki pracy, procesy nauczania i wychowania , wypoczynku i rekreacji. Nadzór prowadzony jest także w zakresie produkcji, magazynowania i sprzedaży żywności, kosmetyków, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością,  jak również  warunków higieniczno-sanitarnych w placówkach ochrony zdrowia i obiektach użyteczności publicznej.

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Częstochowie, obejmuje swoim działaniem miasto Częstochowę (230123 mieszkańców) oraz powiaty ziemskie z miastami Blachownią, Koniecpolem oraz 16 gminami: Blachownia, Dąbrowa Zielona, Janów, Kamienica Polska, Kłomnice, Koniecpol, Konopiska, Kruszyna, Lelów, Mstów, Mykanów, Olsztyn, Poczesna, Przyrów, Rędziny, Starcza (135760 mieszkańców. Łącznie nadzorem objętych jest 365883 mieszkańców. Pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie  znajduje się 7080 obiektów.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się